Privacy

SO Fier neemt privacy serieus en is zich bewust van de huidige privacywetgeving (dit is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de AVG). Op de website van SPO Utrecht is meer informatie te vinden over ons privacy beleid. Ook is hier de privacyregeling te lezen. 

 

Gebruik beeldmateriaal 

Speciale aandacht gaat uit naar het gebruik van beeldmateriaal (foto en video). Kinderen kunnen op school voor intern gebruik gefotografeerd of gefilmd worden. Dat kan bijvoorbeeld voor de website of de nieuwsbrief zijn. Ook worden er jaarlijks groepsfoto’s gemaakt. In het kader van de AVG-wetgeving worden geen foto’s van u als ouder (of kind) op de website, de nieuwsbrief of andere kanalen van de school geplaatst, zonder dat u daarover heeft meebeslist. Door middel van een formulier geeft u aan of u akkoord gaat met het plaatsen van foto’s op eerder genoemde media. Bij vragen kunt u contact opnemen met de directie. Wanneer derden willen filmen of foto’s willen maken voor gebruik buiten school, wordt er altijd vooraf toestemming aan de betreffende ouders gevraagd.

 
Informatie voor ouders voor gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCOI 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.  Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.
De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.