Medezeggenschapsraad

 SO Fier is een school met een democratisch karakter. Ouders en teamleden hebben medezeggenschap over uiteenlopende zaken binnen de school. De Medezeggenschapsraad (MR) van SO Fier praat onder meer mee over het schoolplan, het formatieplan, de begroting, de schoolgids, etc. Bij veel zaken wordt de MR om advies gevraagd, maar bij een aantal zaken heeft de school instemming van de MR nodig om de plannen tot uitvoering te brengen. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van de schooltijden.


De MR is idealiter samengesteld uit ouders en personeel. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Ouders kunnen zich kandidaat stellen en als het nodig is worden er verkiezingen gehouden. Teamleden stellen zichzelf in het team kandidaat. Ook zij moeten gekozen worden met een meerderheid van stemmen door het team.


De medezeggenschapsraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De MR zorgt dat relevante informatie via de nieuwsbrief naar ouders gecommuniceerd wordt.

De medewerkers van SO Fier worden in de MR vertegenwoordigd door:

  • Jorien van Veenendaal
  • Robin van Impelen

De ouders van SO Fier worden in de MR vertegenwoordigd door:

  • Marian Keuning
  • Judith Veenstra

Als ouder interesse om ook zitting te nemen in de MR? Neem contact op met de MR via [E-Mail not displayed] of benader één van onze medewerkers.
 
Het laatste jaarverslag van de MR staat hier.